Back to all cases

Зошто социјализмот не функционира како систем? 3 примери

Социјализмот како систем е длабоко вкоренет во посткомунистичките општества како Република Македонија и скоро 27 години нашата држава не може целосно да излезе од овој лош систем на функционирање.

Погледнете ги трите примери на социјализам низ историјата.

Конзерватизмот се залага за децентрализирана и смалена моќ на владата и силни индивидуи, социјализмот се залага за наметлива влада и централизирана моќ.

Сподели: